Uživatelské jméno: Heslo:
(registrovat nového uživatele)
Úvodní stránka
TEXTILNÍ VELKOOBCHOD A VÝROBA
    
 

Jak snadno objednat?

a) Pomocí telefonu na číslech 220 87 97 71, 220 87 91 66, naše operátorky jsou vám k službám denně 8:00-16:00, nebo kdykoli na stejných číslech faxem.

b) E-mailemgamatrex@gamatrex.cz

c) E-shop objednávky 24 hodin denně
Zboží si můžete pohodlně prohlédnout a ihned objednat pomocí našeho e-shopu, kde si také snadno určíte způsob dodání vámi vybraných výrobků. Kódy u zboží v našem tištěném katalogu odpovídají našim kódům ve e-shopu.

Jak používat e-shop?

Při prvním objednání se zaregistrujte pomocí odkazu - registrovat nového uživatele. Pro Vaše uživatelské pohodlí najdete tento odkaz na každé stránce.
Při registraci si můžete zvolit, zda budete nakupovat jako firma nebo jako soukromá osoba. Vaše registrace bude zkontrolována s naší databází, a pokud jste již naším stálým zákazníkem, bude Vám následně přidělen i Váš příslušný ceník a ceny budou účtovány podle našeho systému slev. Při registraci Vám automaticky bude přidělan základní ceník typu A. Při změně ceníku Vám bude zaslán email s potvrzením o změně cenové kategorie.

Při dalším objednávání se stačí jen přihlásit pomocí Vámi zvoleného uživatelského jména a hesla. Pokud jste heslo zapomněli, použijte prosím odkaz na hlavní stránce - Zapomněli jste heslo?. Heslo Vám obratem přijde na Vámi zadaný email, který se musí shodovat s emailem zadaným při registraci.

Při registraci zadejte prosím Vaši přesnou fakturační i dodací adresu, pokud se tyto adresy liší. Dodacích adres mužete mít i více pro různé provozovny.

Zjistit a upravit své údaje můžete po přihlášení do systému pomocí odkazu - nastavení. (Vpravo nahoře - za Vaším jménem.)
Zde máte také přehled o svých osobních údajích a objednávkách.

Pro nákup se přihlašte a klikněte na odkaz - Katalog produktů/e-shop. Zde si můžete pohodlně navolit kategorii zboží, ze které chcete nakupovat pomocí menu vlevo.
Pak klikněte na barvu výrobku a nakonec zvolte velikost zboží a vepište počet kusů. Po kliknutí na - Přidat do košíku, se Vámi vybraný produkt přesune do nákupního košíku. Zkontrolovat obsah Vašeho nákupního košíku je možno kdykoliv pomocí odkazu v horním menu.

Pro ukončení nákupu a vytvoření objednávky se prosím přesuňte na stránku Nákupního košíku. Zde je vidět vaše kompletní objednávka. Po kontrole a případné úpravě vyberte prosím způsob platby a dopravy. Pokud je vše v pořádku, pokračujte k pokladně, kde stačí již jen potvrdit objednávku. Pokud chcete, můžete nám nechat i nějaký vzkaz v příslušném poli.

Pokud jste potvrdili objednávku, přijde Vám o tom zpráva na Vámi zadaný email při registraci. V okamžiku vyřízení a zpracování Vaší objednávky naším obchodníkem, budete o této změně stavu objednávky také zpraveni emailem.

Při jakýchkoliv nejasnostech samozřejmě můžete kontaktovat naše obchodníky a ti Vám rádi pomohou.

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky společnosti GAMATREX s.r.o. jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: - společností GAMATREX s.r.o., se sídlem Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 00204544, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 893,
   (dále jen “prodávající”) na straně jedné

   a

   - kupujícím
   (dále jen “kupující”) na straně druhé.
  2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti GAMATREX s.r.o.
  3. Kupní smlouva je uzavřena objednáním zboží prostřednictvím sítě Internet a kupující, stejně jako poskytovatel, je od toho okamžiku vázán těmito smluvními podmínkami stejně, jakoby tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež je veřejně přístupné na www.gamatrex.cz
 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je dodání zboží prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího podané prostřednictvím internetového obchodu společnosti GAMATREX s.r.o. za podmínky zaplacení kupní ceny kupujícím spolu s úhradou nákladů na balné a dopravné.
  2. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  3. Kupní cena je uváděna bez dopravného a balného.
 3. Dodací a platební podmínky
  1. Každá objednávka bude před expedicí potvrzena formou elektronické zprávy zaslané na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce zboží.
  2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
  3. Objednané zboží bude dodáno výhradně po zaplacení kupní ceny spolu s dopravným a balným nebo současně s ním mimo zákazníků, kteří mají uzavřenu písemnou smlouvu o rámcových dodávkách zboží s prodlouženou dobou splatnosti.
  4. Platbu za zboží je možno provést dobírkou a u zákazníků s uzavřenou rámcovou smlouvou bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
  5. Zásilky jsou odesílány na dobírku, prostřednictvím České pošty, expresní službou Profibalík.
  6. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží, bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 4. Reklamace
  1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 dnů od převzetí zboží. V oznámení musí být uveden podrobný popis závady.
  2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.
  3. Reklamace případných vad na zboží může být uplatněna výhradně v průběhu záruční doby. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí zboží.
  4. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Pokud bude reklamace vyřízena u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace prodávajícímu pojištěnou poštovní průvodkou.
  5. Záruka z případných vad na zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané, zaplacené, dodané a převzaté kupujícím dle sjednaných podmínek v rámci objednávky. Důkazem původu zboží je originální visačka, originál dokladu o prodeji nebo dodacího listu, případně identifikační kódy a přelepky prodávajícího. Bez všech těchto kompletních důkazů původu nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Další podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil nesporný doklad o zaplacení zboží.
  6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, a v případě výskytu neodstranitelné vady, která znemožňuje řádné užívání věci má kupující možnost od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.
  7. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené chybnou manipulací, následnými technologickými úpravami na výrobku (např.potisk, výšivky aj.) nesprávným ošetřováním zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu (např.nevhodná teplota praní, žehlení, nevhodné chem čištění a pod.), opotřebením a vnějšími vlivy.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.) ve znění novel, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Balné a dopravné se nevrací.
 6. Ochrana osobních údajů kupujícího
  1. Prodávající se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn poskytnout uvedené údaje pouze subjektům, u nichž je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a to v nezbytném rozsahu.
  2. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování kupujícího o nových produktech a uvedení v on-line referencích. Prodávající je správcem osobních údajů zákazníka uvedených v objednávce služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.
 7. Závěrečná ujednání
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu společnosti GAMATREX s.r.o, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst.1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li těmito smluvními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající z jejich smluvního vztahu obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. souvisejícími paragrafy.
  3. Toto shora uvedené znění Obchodních podmínek platí ode dne zveřejnění, t.j. od 1.1.2004.

Za firmu Gamatrex s.r.o.

Ing. Jiří Němeček, jednatel

Copyright © 2008 - 2018 Gamatrex s.r.o., všechna práva vyhrazena